Menu
Mikroregion Hvozdnice
MikroregionHvozdnice

Webové stránky se upravují.

Vnitřní organizační směrnice

Vnitřní organizační Směrnice dobrovolného svazku obcí

Mikroregion Hvozdnice

IČO : 71194410

 

 

 

 

Vnitřní organizační směrnice dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hvozdnice

 

Základní vnitřní směrnice

 

V souladu se zákonem č.563/91 Sb. o účetnictví a ve znění pozdějších předpisů,zákona č. 586/1992 Sb o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů a Účtovou osnovou a postupy účtování pro obce a dobrovolné svazky obcí se stanovují následné postupy:

 

· 1. Oběh účetních dokladů

· 2. Podpisová oprávnění osob, jednajících jménem svazku obcí

· 3. Dohody o hmotné zodpovědnosti za majetek

· 4. Seznam účetních knih, číselných řad a jiných symbolů,použitých v účetnictví

· 5. Systém zpracování účetnictví

· 6. Účtový rozvrh

· 7. Vedení operativní evidence majetku

· 8. Postup při inventarizaci majetku

· 9. Způsob úschovy účetních dokladů

· 10.Zrušovací a závěrečná část

 

1. Oběh účetních dokladů:

Oběhem účetních dokladů se rozumí postup, kterým každý účetní doklad prochází od okamžiku jeho vyhotovení, ověření, po zaúčtování až do okamžiku jeho úschovy.

Oprávnění nařizovat a případně schvalovat provádění účetních operací ,dispozice s finančními a hospodářskými prostředky dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hvozdnice ( dále jen SO) přísluší předsedovi SO, po dobu jeho nepřítomnosti místopředsedovi SO .

Schválením hospodářské nebo účetní operace potvrzuje správnost dispozice k provedení navrhované operace, dává tím příkaz a závazně schvaluje požadavek,aby operace byla provedena a přejímá odpovědnost za operaci, která bude provedena dle schválených dispozic, dodatečně potvrzuje svůj souhlas na základě řádně uzavřené objednávky nebo smlouvy.

Všechny účetní zápisy musí být doloženy řádnými účetními doklady a  to vnějšími (došlé faktury, bankovní výpisy) a vnitřními doklady, které si vyhotovuje SO ( pokladní doklad, výdejky, zápisy o převzetí dlouhodobého majetku).

Účetní doklady se vyhotovují počítačem, psacím strojem nebo propisovací tužkou.

Všechny účetní doklady je nutno přezkoušet a to :

· z hlediska věcného - provádí předseda, po dobu nepřítomnosti místopředseda SO

spočívá v ověření správnosti všech údajů účetního dokladu včetně přezkoušení jeho početní správnosti, zdá údaje účetních dokladů ověřující provedení hospodářských operací odpovídají provedeným pracím, -zdá údaje o cenách, tarifech, sazbách a jiné číselné údaje jsou správné, zdá materiál nebo majetek došel a byl převzat - zdá všechny účetní doklady mají rozpisy a přílohu a jsou početně správné

· z hlediska přípustnost – provádí předseda, po dobu nepřítomnosti místopředseda a účetní

· z hlediska formální - účetní

Po stránce formální přezkušuje účetní doklady účetní, přezkoušení účetních dokladů se provádí pouze písemnou formou na dokladu případně na příloze dokladu. V zájmu zjednodušení administrativy je pro tento účel dovoleno používat razítko obsahující všechny náležitosti: Vzor razítka tvoří příloha č. 1  této směrnice

 

Účetní je povinná zabezpečit řádné a úplné zpracování všech účetních dokladů ověřujících hospodářské operace ihned po jejich obdržení a zajistit s přihlédnutím ke dne splatnosti včasné zpracování. Účetní se podílí na zpracování a oběhu dokladů a jejich kontrole. Na dokladech uvede dle svého dispozičního oprávnění svůj podpis, datum, razítko. Systém nakládání s účetními doklady je popsán v Čl.5 Systém zpracování účetnictví.

 

1.1. Faktury:

U došlých faktur na provedené práce a služby zkontrolovat správnost účtovaných cen, správnost a kvalitu provedených prací,kalkulovaných výkonů, poznamenat na faktuře, zda jde o materiál na skladě nebo přímou spotřebu, u nákupu v malém množství určených ihned pro použití. Na fakturu je nutno poznamenat zdá je materiál evidován jako materiálové zásoby. U faktur za dodávky hmotného a nehmotného majetku se na dokladu vyznačí odvolání na zápis v sešitě s uvedením inventárního čísla.

Odeslané faktury obce se každoročně číslují od č. 1 a lomí se příslušným rokem. Vyhotovují se ve čtyřech vyhotoveních z nichž dvě vyhotovení obdrží odběratel, jedno vyhotovení účetní obce pro založení do účetních dokladů po zaplacení a jedno vyhotovení se založí zvlášť do pořadače „Odeslané faktury naše”. Seznam odeslaných faktur se zapisuje do deníku odeslaných faktur. Při zaplacení faktury se do deníku napíše datum zaplacení a číslo dokladu. K 31.12. kalendářního roku se provede kontrola zdá jsou všechny naše faktury zaplacené, pokud ne zapíší se do knihy pohledávek jako neuhrazené a taktéž se provede záznam u inventarizace nezaplacených pohledávek.

1.2. Pokladní doklady- příjmové a výdajové:

Veškeré operace uskutečněné pokladnou musí být v souladu se zákonem O účetnictví.

Výdaje z pokladny musí být prováděny na podkladě výdajových dokladů,které budou očíslované každoročně od 1 t.j. např. V/ l.

Veškeré příjmy v hotovosti přijímá účetní na základě příjmových stvrzenek, které mají 3 části - první část stvrzenky se vydá platícímu, druhá část zůstane v bloku, třetí část se dává k pokladnímu listu knihy. Celková přijatá částka se odvede denně na základě příjmového pokladního dokladu do pokladní knihy. Tento příjmový doklad se značí každoročně od l např. P/1. Peněžní prostředky z  pokladny SO se odvedou poštovní poukázkou nebo v hotovosti na účet obce u ČSOB Opava. Za odvod zodpovídá účetní. Po odvodu peněžních prostředků se k pokladní knize originálu přiloží výpis nebo ústřižek

Odvedení peněžních prostředků oddělí se originál pokladní knihy se všemi příslušnými pokladními doklady včetně všech příloh a účetní předá předsedovi (místopředsedovi) a ten po kontrole všech dokladů předá originál pokladní knihy účetní k zaúčtování pokladny.

1.3. Limit pokladny: Limit pokladny není touto směrnici stanoven

1.4. Cestovní náhrady:

Cestovní náhrady musí být na předtištěném tiskopise řádně vyplněné, opatřené podpisem oprávněného pracovníka k povolení cesty, datum a podpis příjemce, účtovatele. Oprávněn povolovat služební cesty je předseda a místopředseda. Předseda je oprávněn podepisovat povolení cesty místopředsedy. Svolení užívat pro služební účely SO vlastní osobní automobil za cestovní náhrady dle platné vyhlášky schválí předsednictvo SO. Cestovní příkaz je předkládán účetní k likvidaci .Účetní proplatí cestovné z pokladny v hotovosti.

1.5. Zálohy:

Zálohy na drobný nákup se poskytují z pokladny obce jednorázově dle potřeby nákupu pro SO předsedovi, místopředsedovi a účetní.

Vyúčtování drobného nákupu se provádí okamžitě v hotovosti u pokladní SO.

 

 

 

2/ Podpisová oprávnění osob, jednajících jménem DSO

 

Účetní doklady jsou podepisovány určenými zaměstnanci odpovědnými za účetní případy a za jejich zaúčtování, které jsou součástí přílohy o podpisových vzorech.

Podpisové vzory jsou uvedeny v příloze č.2 směrnice

Podpisové vzory pro styk s peněžním ústavem ČSOB Opava jsou uloženy v trezoru v archivní místnosti Obce Dolní Životice a v trezoru Obce Slavkov.

 

3/ Dohody o hmotné odpovědnosti:

 

Dohody o hmotné zodpovědnosti jsou-li sepsány, jsou založeny v pořadači.

 

4/ Seznam účetních knih, číselných řad a jiných symbolů, použitých v účetnictví:

 

· Kniha došlých faktur:

vede účetní v sešitě. Faktury se zapisují chronologicky za sebou, dle data došlé pošty a zapisují se všechny požadované náležitosti z faktury. Zkontroluji se veškeré náležitosti, které tato faktura musí obsahovat.

Faktura musí být v originále, nesmí být faxová nebo jiná kopie, musí obsahovat originální razítko a podpis, IČO, číslo účtu, variabilní symbol, částku a datum splatnosti.

Číslování jednotlivých faktur se musí shodovat s posledním trojčíslím číslovaného dokladu v účetnictví.

Po zapsaní faktury se připraví příkaz k úhradě a elektronickou poštou

programem Home banking se odešle do peněžního ústavu ČSOB Opava ke uhrazení. Za elektronické odeslání příkazu k úhradě je zodpovědný místopředseda SO.

Místopředseda SO zároveň odpovídá za bezpečné uložení osobních klíčů k potvrzení odeslaných příkazů.

Faktury s datem došlé pošty po 1.1. kalendářního roku se zdanitelným plněním do 31.12. kalendářního roku se vedou jako nezaplacené faktury minulého roku.

· Kniha vydaných faktur :

vede účetní. Seznam odeslaných faktur se zapisuje do deníku odeslaných faktur. Bližší náležitosti jsou uvedené v části 1.1- odeslané faktury

· Pokladní deník (kniha)+ pokladní limit:

vede účetní

Kontrola pokladního deníku (knihy) místopředsedou se provede nejméně 1krát ročně.

Bližší náležitosti jsou uvedené v části 1.2 pokladní doklady, a pokladní limit

 

· Kniha pohledávek:

vede účetní

Každoročně při inventarizaci k 31.12. se zapisuji pohledávky dlužníku a závazky.

V knize se zapíše jméno, adresa, datum, druh pohledávky, závazku a počáteční pohledávky nebo závazek. Veškeré pohledávky, závazky se k 31.12. podtrhnou a napíše se celkový součet. Pohledávky a závazky musí navazovat na inventurní soupis každoročně k 31.12.

· Materiálová kniha:

vede účetní

Kniha je vedena v sešitě pod názvem Materiál.

Materiál je rozdělen podle SU/AU a  to 132  zboží na skladě - brožury , propagační předměty

 

 

 

5. Systém zpracování účetnictví:

 

5.1.) Nakládání s účetními doklady - Účetnictví se zpracovává programem UCR GORDIC. Název firmy: Gordic spol. s.r.o., Erbenova 4, Jihlava. Aktualizace tohoto programu je závislá dle legislativních změn.

5.2.) Vedení účetnictví zpracovává paní Martina Radková tak, aby měsíční uzávěrka byla vždy nejpozději v den, který stanoví Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě a odevzdává se sestavou a emailovou poštou na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě.

Účetnictví se zpracovává dle směrnic o účetní uzávěrce a uzavírání účetních knih, které tvoří

Přílohu č.3 této směrnice

5.3.) Jednotlivé doklady jsou opatřeny razítkem SO a podpisem předsedy (místopředsedy) a účetní, dále je červeně označeno v záhlaví dokladu datum a číslo dokladu. Na jednotlivých výdajových dokladech (fakturách) je razítko, kde je uvedena částka číselně slovy, zařazení na oddíl, paragraf a položku, podpis účetní, místopředsedy SO a otisk razítka SO. Vzor je uveden v příloze č.4.

5.4.) Rozúčtování jednotlivých z výpisu je zaznamenáno na předkontačních dokladech, kde je zapsána celá operace.

5.5.)Doklady jsou zařazovány chronologicky za sebou podle data a čísla výpisu z banky do pořadačů,podle jednotlivých měsíců:

Pořadač musí obsahovat toto označení:

· označení měsíce číslovkou

· označení měsíce slovy

· označení příslušného roku

· počáteční a konečné číslo výpisu-seznam dokladové řády přiložen

5.6. ) Případné opravy v jednotlivých dokladech se zapisují na zvláštní předkontační doklad, kde číslo opravovaného dokladu se musí shodovat s prvotním číslem pořizovaného dokladu.To vše tak, aby např. při vyhledávání případné faktury se zadalo její číslo i s předčíslím a přehledně se nám znázornily všechny účetní operace,které proběhly v průběhu daného účetního období.

Např. 1.prvotní zápis 03.03.2003 100099

2. 1.oprava 06.05.2003 100099

3. 2.oprava 07.07.2003 100099

 

6) Účtový rozvrh:

Účtový rozvrh obce stanovuje účetní. Obsahuje seznam číselných řad, symbolů a zkratek užívaných k označení účetních dokladů pro přehlednost plnění jednotlivých plátců a rozlišení dokladů. Účtový rozvrh tvoří příloha č.5 této směrnice

 

7) Vedení operativní evidence majetku:

 

- SO hospodaří s majetkem do jehož vlastnictví ho vloží jednotliví členové svazku podle zákona 250/2000 Sb. a který nadále zůstává vlastnictvím jednotlivých členů. Orgány SO s ním mohou nakládat jen v souladu podle stanov .

- SO hospodaří s majetkem, který získává svou vlastní činností. U tohoto majetku se bude postupovat podle přílohy č.6 této směrnice

- majetek vede účetní v sešitě nazvaném Majetek SO Mikroregionu Hvozdnice .

 

8. Postup při inventarizaci majetků a závazků:

 

Řádná inventarizace bude prováděna v následujících termínech:

Zásoby: lx ročně a to vždy k 31.12. běžného roku

U peněžních prostředků v hotovosti: 1x za rok a to k 31.12 běžného roku

Dokladová inventarizace : 1x za rok a to k 31.12 běžného roku

Fyzická inventarizace veškerého majetku: se bude provádět každoročně vždy k 31.12. kal. roku

SO je povinen ověřit, zda stav majetku a závazků účetnictví odpovídá skutečnosti a to vždy k 31.12 běžného roku.

K provedení inventarizace vydává předseda SO příkaz, který schválí předsednictvo a zároveň:

- zřizuje: Ústřední inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise .

- stanoví: Plán inventarizace

Při inventarizaci hospodářských prostředků je nutno dodržet následující postup:

Pracovníci, kteří se budou podílet na přímém provedení inventarizace musí být proškolení vedoucím Ústřední inventarizační komise o způsobu a cílech prováděných inventarizací, o kompetencích a odpovědnostech pracovníků dílčích inventarizačních komisích. Toto proškolení potvrzují písemně.

Pracovníci jmenovaní v ústřední inventarizační komisi, v dílčích inventarizačních komisích a ostatní pracovníci, v jejichž přímé odpovědnosti se inventarizovaný majetek nachází, jsou povinní zúčastnit se prací souvisejících s přípravou inventarizace.

Při provádění inventarizace je nezbytné ohlásit každou odchylku od žádoucího stavu, a to neprodleně v průběhu probíhající inventarizace, předsedovi Ústřední inventarizační komise.

Pracovníci odpovědní za hospodářské prostředky musí před zahájením inventur odevzdat inventarizační komisi písemné prohlášení o tom, že :

- všechny doklady týkající se stavu a pohybu hospodářských prostředků jimi zpracovaných odevzdali k zúčtování

- všechny příjmy a výdaje těchto prostředků jsou zachyceny v účetnictví.

Zápis o výsledku inventarizace musí obsahovat:

· předmět inventarizace

· den, k němuž byla inventura provedena

· den zahájení a  ukončení inventury

· způsob provedení inventury ( fyzický,dokladově)

· závady, které se v průběhu inventury vyskytly

· zjištění skutečného stavu majetku a závazků fyzickou nebo dokladovou inventurou

· zapsání skutečných stavů v inventurních soupisech ( částka,množství)

· porovnání zjištěných skutečných stavů se stavy jednotlivých složek majetku a závazků

· vypořádání inventarizačních rozdílů včetně provedení příslušných zápisů v účetních knihách

· jména členů příslušné dílčí inventarizační komise,kteří podepíší nejen inventarizační zápis

· ale i přidělené inventarizační soupisy

· návrhy na opatření,která by zamezila vzniku fyzických a účetních rozdílů

· návrh na efektivní způsob likvidace zjištěných nepotřebných a nepoužitelných zásob.

Pracovník odpovědný za inventarizované prostředky:

potvrdí v protokolu, že fyzická inventura byla provedena za jeho účasti. Náhrady a postihy za manka a škody budou uplatněny u pracovníků, kteří odpovídají za svěřený úsek hospodaření podle ustanovení Zákoníku práce.

Předseda SO stanoví v příkazu:

- termín odevzdání inventur ústřední inventarizační komisi.

- zjistit účetní stav a ocenění majetků a závazků - účetní závěrka k 31.12. běžného roku

- zjistit skutečný stav na základě fyzické inventury.

Ústřední inventarizační komise projedná výsledky inventur na schůzi předsednictva a vypracuje inventarizační zápis s uvedením výsledků inventury.

 

9. Způsob úschovy účetních dokladů:

za řádnou úschovu účetních písemnosti je odpovědná účetní. Před uložením do archivu musí být účetní písemnosti zabezpečeny proti ztrátě, zničení nebo poškození. Ukládají se odděleně od ostatních písemností do archivu obce. Úschova účetních písemnosti se řídí ustanovením § 31 a § 32 zák. č. 563/91 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Doba uschování jednotlivých dokladů je vedena v příloze č. 7  této směrnice

 

 

10. Zrušovací a závěrečná ustanovení

 

Veškeré změny směrnice budou řešeny dodatkem ke směrnici, nebo novou směrnici
Směrnice byla schválena valnou hromadou členů DSO Mikroregionu Hvozdnice 29.12.2004 a platí od 1.1.2004 zpětně.

 

Ve Slavkově 29.12.2004

 

 

 

 

Jaroslav Vaněk Vladimír Chovanec

místopředseda předseda

 

 

 

 

 

Příloha č. 1  Vzor razítek

 

 

 

pro faktury: pro pokladnu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Slavkově dne ..............................

Za DSO Mikroregin Hvozdnice

Vladimír Chovanec

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

 

 

Podpisová oprávnění osob,jednající jménem organizace, způsob podepisování účetních dokladů a stanovení odpovědných osob

 

Účetní doklady jsou podepisovány určenými zaměstnanci odpovědnými za účetní případy a za jejich zaúčtování. Kromě podpisu jsou oprávnění stvrzovat správnost i otiskem přiděleného razítka.

 

 

l. Předseda DSO Vladimír Chovanec ………………………………….

 

2. Místopředseda DSO Jaroslav Vaněk ………………………………….

 

3. Účetní DSO Martina Radková …………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Otisk razítek

 

 

 

 

 

 

………………………………….

Vladimír Chovanec

Předseda DSO

 

 

 

 

 

 

Ve Slavkově dne ......................

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3

Účetní uzávěrka a uzavírání účetních knih

 

1)Denní uzávěrka - denní uzávěrka se provádí průběžně v měsíci spuštěním kontrolního chodu dne. Netisknou se žádné sestavy.

 

2)Měsíční uzávěrka - se provádí k datu určeným Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v Ostravě.

 

Při uzávěrce se vytisknou tyto požadované doklady pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava:

· sestava UCR 40.00,výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce

· kontrolní chod

· kontrola bankovních účtů

· seznam položek 4111, 4112,5321 v jednotlivých měsících

· archiv se odešle internetovou poštou na Krajský úřad v Ostravě, nejpozději v den, kdy

stanovil Krajský úřad Ostravě

Dále se tyto data uloží na disketu:

· 2x archivace měsíce (1x Kraj.úřad Moravskoslezského kraje, 1x DSO)

· příjmy a výdaje(primvyd 001 –poslední číslo je číslo měsíce)

· hlavní kniha ( uctkniha 001- - ˇ“ )

· výkaz 40.00 (uctvyk 40.001- - „)

 

Pro potřeby finančního výboru:

 

- rozbor plnění příjmů a výdajů rozpočtu

 

3 Pololetní a roční uzávěrka:

 

Pololetní uzávěrka se provádí k datu určeným Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v Ostravě a výpisu k 30.06., roční k 31.01. následujícího roku a výpisu k datu 31.12.

 

Při uzávěrce se tisknou tyto doklady:

 

· sestava Ucr.40.00

· kontrolní chod

· kontrola bankovních účtů

· rozvaha organizačních složek státu,územních samosprávných celků

· příloha organizačních složek státu,územních samospráv.celků

· hlavní kniha účetnictví

· 120-přehled pro hodnocení plnění rozpočtu samosprávných celků.

 

 

 

Ve Slavkově dne ...................... ………………………………….

Vladimír Chovanec

Předseda DSO

 

Příloha č. 4 
Použití razítka a způsob číslování účetních dokladů

 

 

1) Nedílnou součástí každé zaúčtované faktury je otisk razítka, který musí mít tyto náležitosti:

Vzor razítka:

· Dne :

· Vedoucí org., příkazce

· Účetní, zaúčtovala :

 

Vzor „košilky“ , která je nedílnou součástí vydané faktury :

 

-částka vypsaná číselně a slovy

-předpis vydané faktury

-úhrada vydané faktury

-zařazení na oddíl,paragraf a položku

-datum zařazení

-podpis účetní

-podpis předsedy, (místopředsedy)

-otisk razítka DSO

 

2) Další číslo zaúčtované faktury je:

 

-pořadové číslo faktury z knihy došlých faktur

-datum pořízení dokladu do knihy došlých faktur

 

vzor:

 

 

3) Všechny jednotlivé listy, které jsou nedílnou součásti výpisu ať už příjmové nebo výdajové musí obsahovat tyto náležitosti:

 

V pravém horním rohu musí být červeně označeno:

 

-datum (dle příslušného výpisu z banky)

-číslo dokladu

 

vzor:

 

 

 

 

Ve Slavkově dne ...................... Vladimír Chovanec

Předseda DSO

 

Příloha č.5

Účtový rozvrh

Seznam účetních knih,číselných řad,symbolů a  zkratek používaných v účetnictví

 

1)Číslování dokladů dle výpisu:

a) běžné příjmy a výdaje

b) vnitřní převody:

c) vyplacené mzdy

d) pohledávky za faktury vydané OÚ

e) předpisy za nájmy a  ostatní pohledávky

f) převody DSO organizace

g) pokladna:

se číslují řadou

100001,100002,…….…………….atd.

 

h) výdaje za faktury dodavatelům

se číslují řadou

200001, 200002,…….…………….atd.

 

 

 

 

Ve Slavkově dne ...................... .......................................

Vladimír Chovanec

Předseda DSO

 

 

 

Příloha č. 6

 

Postup pro vedení evidence majetku DSO:

 

A/ Nehmotný majetek:

l) Dlouhodobý nehmotný majetek:

jehož ocenění je vyšší než 60.000,- Kč a  doba použitelnosti delší než 1 rok

 

2) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek:

jehož ocenění jedné položky je v částce od 7.000,- Kč a nepřevyšuje 60.000,- Kč a  doba použitelnosti je delší než 1 rok

 

B/ Hmotný majetek
1) Dlouhodobý hmotný majetek:

jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40.000,- Kč

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumějí:

1. pozemky, stavby včetně budov, byty nebytové prostory, umělecká díly, sbírky, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty

2. nemovité kulturní památky, které byly pořízeny koupí, darem, děděním nebo byly již dříve oceněny (např. soudním znalcem) nebo pokud se tento majetek stal kulturní památkou v  průběhu doby používání.

3. samostatné movité věci popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením,včetně předmětů z drahých kovů jejichž doba použitelnosti je l rok

2) Drobný dlouhodobý hmotný majetek:

jehož ocenění jedné položky je vyšší než částky 4.000,- Kč a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč

a jehož doba použitelnosti je delší než l rok.

 

D/ Finanční majetek:

a) dlouhodobé cenné papíry, vklady vkladové listy, půjčky, terminované vklady,

sbírky, pořizované za účelem uložení peněžních prostředků jejichž držení je delší než jeden rok.

D/ Zásoby:

budou vedeny v sešitě v jednotkách množství v pořizovací ceně. Zásobami se rozumí skladový materiál a zboží

 

Oceňování majetku:

Pořizovací cenou:

se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související.

Reprodukční pořizovací cena:

se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

Bezúplatný převod,dar:

ocení předsednictvo dle uvážení

Pozemky:

se ocení podle vyhl..MF č.173/ 2000Sb a pozdějších předpisů.

 

 

Ve Slavkově . .2004

 

Za Mikroregion Hvozdnice:

Vladimír Chovanec, předseda

Příloha č. 7 
Doba uschování jednotlivých dokladů

 

Účetní písemnosti a záznamy na techn.nosičích: Doba úschovy:

 

účetní závěrka, výroční zpráva 10 let

 

mzdové listy nebo doklady, které je nahrazují 10 let

 

údaje ze mzdových listů potřebné pro účely

důchodového či sociálního zabezpečení 20 let

doklady o výdajích a příjmech v hotovosti l rok po daňové revizi

účetní doklady, účtové rozvrhy, účetních knih 5 let

Odpisový plán, seznamy účetních knih,

Inventurní soupisy 5 let
inventární karty hmotného majetku kromě zásob 3 roky po vyřazení majetku
účetní doklady a jiné účetní písemnosti,
které se týkají autorských práv po dobu platnosti autorského práva
účetní doklady a  písemnosti po dobu, po kterou
o záručních lhůt a reklamač.řízeních lhůty nebo řízení trvají

účetní písemnosti o nezaplacených do konce roku po roce v němž
pohledávkách a  závazcích došlo k jejich zaplacení nebo splnění

 

 

 

Ve Slavkově . .2004

 

 

 

 

 

Za Mikroregion Hvozdnice:

Vladimír Chovanec, předseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Není zatím provedena

Příloha č.1 k vnitřní organizační směrnici DSO Mikroregionu Hvozdnice

 

 

 

 

Limit pokladny:

 

Není stanoven touto vnitřní organizační směrnici

 

 

 

 

 

 

Ve Slavkově dne ......................

 

 

..........................................

Za DSO Mikroregin Hvozdnice

Vladimír Chovanec

Datum sejmutí: 7. 4. 2011

Úřední deska

Hvozdnický expres

Moravskoslezský kraj podporuje projekt "Hvozdnický expres"

expres

 
Projekt Projektový manažer
Mikroregionu Hvozdnice
je financován
Moravskoslezským krajem

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:92
TÝDEN:423
CELKEM:79928

Obce ​​ Mikroregionu Hvozdnice

Mikroregion

Dobrovolný svazek obcí vytvořilo v roce 2003 jedenáct obcí s celkovým počtem 7.630 obyvatel (rozloha 12.283 ha) ve snaze spojit své síly ke zlepšení kvality života místního obyvatelstva a oživení hospodářství, cestovního ruchu a turistiky.

Dolní Životice

Obec Dolní Životice leží 10 km jihozápadně od města Opavy v mírně zvlněném terénu kotliny, kterou protéká říčka Hvozdnice a prochází železniční trať Opava východ – Svobodné Heřmanice.

Obec se skládá ze dvou místní částí- Dolních Životic a osady Hertice. Ke katastru obce patří lokality Podlesí, osada Hertice a Nový Dvůr – centrum výrobních aktivit  (dnes ulice U Sušárny).

https://www.dolnizivotice.cz/

Jakartovice

Ze všech členských obcí Mikroregionu, leží Obec Jakartovice nejblíže pramenům řeky Hvozdnice a tvoří ji místní části Jakartovice, Deštné, Bohdanovice a Hořejší Kunčice. Obec se rozkládá ve zvlněném kopcovitém terénu, porostlém loukami, remízky i hustými lesy;

její jihozápadní hranici tvoří řeka Moravice, na které se nacházejí přehrady Slezská Harta a Kružberk. Klid, čistý vzduch a kouzelná příroda láká turisty k procházkám, houbaření, nebo zde objevují tyrkysovou krásu jezírek po zaniklé těžbě břidlice.

https://www.jakartovice.cz

 

 

Jezdkovice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.jezdkovice.cz/

Lhotka u Litultovic

Podle záznamů z Olomouckého biskupství byla Lhota (Lhotka) osídlená již před rokem 1389. Osada vznikla přídělem pozemků z panství Litultovic, Deštné a hlavně Životic. Součástí Lhotky je místní část Životské Hory, poprvé zmíněna roku 1325. Podle nejstarších zpráv v místech dnešní osady stával malý hrad nebo tvrz s poddanými osadami Hory a Lhota. Západně od obce v údolí potoka Jordán se nachází veřejný pramen uhličité kyselky ze starého vrtu s ruční pumpou.

https://www.lhotkaulitultovic.cz/

Litultovice

Městys Litultovice se nachází 12 km jihozápadně od Opavy, v předhůří Nízkého Jeseníku. Počtem obyvatel 950 a rozlohou 1035 ha patří Litultovice mezi menší obce západního Opavska. Součástí obce jsou tři přilehlé osady Choltice, Luhy a Pilný Mlýn. V obci se nachází významné památkově chráněné objekty, známý větrný mlýn v Cholticích a dále zámecký areál, který obsahuje renesanční zámek vzniklý z původně vodní gotické tvrze a dále zámek barokní situovaný průčelím k hlavní silnici a zámecký park.

https://www.litultovice.cz/

Mikolajice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.mikolajice.cz/

Mladecko

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.mladecko.cz/
Otice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.otice.cz/

Slavkov

Obec Slavkov leží 3 km jihozápadně od statutárního města Opavy na silnici I/46 směrem na Olomouc. Počtem obyvatel 2101 i svou rozlohou 1105 ha patří k největším samostatným obcím západního Opavska. K obci patří lokalita „Latarna“ a „Trní“. Katastr Slavkova se rozkládá v místech, kde nejvýchodnější část vlnité plošiny Nízkého Jeseníku přechází v mírnou pahorkatinu. Zalesněné i bezlesé kopce zde dosahují výšky 339 m. Podél jižní části katastru protéká říčka Hvozdnice, pramenící v lese mezi Leskovcem a Horním Benešovem, okolo této říčky a blízké soustavy tří rybníků se zachovaly zbytky lužního lesa, které tvoří přírodní rezervaci Hvozdnice o rozloze 56,24 ha s naučnou stezkou Hvozdnice.

https://www.slavkov-u-opavy.cz/
Štáblovice

Obec Štáblovice se nachází ve zvlněné zemědělské krajině Opavské pahorkatiny. Leží na úpatí svahů Nízkého Jeseníku, v údolí říčky Hvozdnice.První písemná zmínka o obci je z roku 1389. K obci náleží místní část Lipina a také osada Vendelín, spolu se samotou Štáblovický mlýn.

https://obecstablovice.cz
Uhlířov

Obec Uhlířov se rozkládá 7 km jihozápadně od města Opavy na pahorcích mírně zvlněné krajiny Opavské pahorkatiny v nadmořské výšce 298 m. První zachovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1389, kdy byla ves lénem olomouckého biskupství v tzv. keřkovském obvodu.  Název vsi je s největší pravděpodobností odvozen od uhlířů, kteří zde vyráběli dřevěné uhlí. Celková katastrální výměra obce činí 374 ha. V současné době má obec 400 obyvatel. Uhlířovem prochází silnice II. třídy, kterou využívá většina ekonomicky aktivních obyvatel.  Spojení s okresním městem je zajištěno linkovými autobusy.

https://www.uhlirov.cz/