Menu
Mikroregion Hvozdnice
MikroregionHvozdnice

Webové stránky se upravují.

Památky

Dolní Životice

 • kaple Božského Salvatora (1769) - uvedena v úředním seznamu nemovitých památek České republiky, s pozoruhodnou nástropní malbou sv. Heleny, znakem rodiny Orlíků z Laziska, poutní místo (opředené místními pověstmi o její zázračnosti, která se prý prokázala za morových epidemií ve 14. a 18. století)
 • kostel Sv.Salvatora (1903) - raně gotická architektura, podzemní hrobky hrabat Razumovských, současný stav interiéru kostela je výsledkem opravy vnitřní malby a restaurace fresek, kterou provedli v roce 1963 akademičtí malíři Vilém Čech a Raimund Holubek
 • barokní zámek posZámek Dolní Životicetavený v l. 1721-1770 Karlem Františkem Orlíkem z Laziska, odborný průzkum ukázal, že zámek je v podstatě rozlehlou renesanční tvrzí, celý hlavní trakt i s věžemi na nárožích je vystavěn z kamene. V současnosti je zámek nově opraven a využíván jako ústav sociální péče pro mentálně postižené muže.V jeho sousedství byl vysazen okrasný park francouzského typu. V blízkosti jsou pozůstatky vodní tvrze ze 13. st., zničené nájezdem Tatarů (starší lidé znají místo pod názvem Polákovo kolo).
 • V blízkosti zámku (na parcele číslo 1601/2) je umístěna na zděném hranolovitém podstavci socha sv. Jana Nepomuckého. Jedná se o vzácnou lidovou plastiku z první poloviny 19. století provedenou v kameni, která v současné době potřebuje restaurátorský zásah.
 • smírčí kříž z hrubozrnného pískovce o výšce 80 cm a šířce 60 cm. Je to doklad trestního práva z 16. a 17. st. Smírčí kříže stavěli odsouzení jako část uloženého trestu například za přepadení či zabití.
 • budova lihovaru (1901) s cennými výtvarnými prvky a drobné sakrální stavby

Jakartovice

Jakartovice

 • farní kostel narození Panny Marie, socha Sv. Jana Nepomuckého

Bohdanovice

 • filiální kostel Sv. Michala (1770) – po požáru r. 1845 přestavěn
 • statek čp.2 z roku 1853; usedlost čp. 31 a 32 z 1.pol.19.st.

Deštné

 • Gotický kostelík Deštnénejvýznamnější umělecko-historickou památkou je komplex historických budov - barokní zámek z 18. st. přestavěný z bývalé tvrze, s parkem. Po r. 1945 se již nikdo údržbě nevěnoval, a tak nejprve došlo ke zhroucení zadní stěny střední části zámku a v 90. letech 20. stol. se destrukce začala projevovat prakticky v celém rozsahu. Vše je dáváno za vinu nestabilnímu podloží v této oblasti.
 • gotický kostelík Navštívení Panny Marie v těsném sousedství zámku uprostřed dnes již spíše neudržovaného hřbitova asi ze 14. stol.

Jezdkovice

 • Zámek Jezdkovicezámek (1618) – renesanční styl, v současné době se v něm nachází kancelář obecního úřadu, klubovna mládeže, knihovna, obecní byt a prodejna smíšeného zboží. K budově přiléhá zámecký park, který slouží k pořádání kulturních akcí a trávení volného času.
 • kaple Krista Krále (1927)

Litultovice

 • Zámek Litultovicezámek - vznikl přestavbou ze starší tvrze z 15. st. (první zmínka o tvrzi 1446). V r.1579 Jan Stoš z Kounic přebudoval tvrz v renesanční zámek. Po r.1718 Tetzlernové přestavěli zámek v barokním stylu. Za Rollsbergů koncem 18. a poč.19.st. získalo průčelí nového zámku dnešní empírový vzhled.
 • kostel sv.Bartoloměje a dřevěný větrný mlýn v osadě Choltice

Lhotka u Litultovic

 • kaple Nejsvětější Trojice (1751) se zvoničkou, která byla přestavěna po požáru r. 1852. Na hlavním oltáři dva obrazy s výjevy ze života sv. Ignáce od I. Raaba
 • západně od obce v údolí potoka Jordán se nachází veřejný pramen uhličité kyselky ze starého vrtu s ruční pumpou

Mikolajice

 • kaple Sv.Floriana; smírčí kříž na hranici s Melčí

Mladecko

 • Zámek Mladeckozámek „Mladecký Dvůr“ - empírový, na poč. 19. st. postavil Ondřej, hrabě Renard. Později byl kolem zámku zřízen rozsáhlý krajinářský park. Dnes slouží zámek jako domov řádovým sestrám Kongregace Milosrdných sester 3. řádu sv. Františka.
 • roubené stavení čp.44 (1830) – roubená lidová stavba východosudetského typu
 • kaple Sv.Josefa (1882) – s novogotickým oltářem a sochou sv. Jana Nepomuckého z poč. 19. st.
 • kříž na hřbitově z roku 1890 
 • pomník Osvobození Mladecka V. Havla z roku 1995 

Otice

 • Kaple Zvěstování Panny Marie v Oticíchkaple Zvěstování Panny Marie, kaple sv. Tadeáše, kaplička sv. Trojice

 


Slavkov

 • Zámek Slavkovzámek - nejstarší budova v obci, vznikl přestavbou původní tvrze r. 1586, od konce 17. st. nebyl využíván jako panské sídlo a postupně chátral, jedinou dochovanou a kulturně chráněnou částí je kaple s renesanční klenbou, do pol. r. 1999 sloužila jako charitní domov řádových sester sv. Františka, poté objekt odkoupila obec a provedla rozsáhlou přestavbu na Domov důchodců - SENIORCENTRUM
 • farní kostel Sv.Anny - v l. 1657 až 1665 ji nechal vystavět Václav Sigmund Sedlnický z Choltic
 • kaple Sv.Josefa (1882) – s novogotickým oltářem a sochou sv. Jana Nepomuckého z poč. 19. st.
 • pískovcová socha Sv. Jana Nepomuckého (1722)
 • četné archeologické nálezy
 • naučná stezka Hvozdnice - ekosystémy lužního listnatého a jehličnatého lesa, chráněný přír. výtvor

Štáblovice

 • Zámek Štáblovicezámek (původní tvrz kolem r. 1528)- za II. svět. války velmi poškozen, veškeré pozdější úpravy se soustředily pouze na účelové a kulturní využití. V té době se ztratila velká část zámeckého inventáře. Zámek v 90. letech 20. století pokračoval po zprivatizování v rychlém chátrání. V roce 2001 koupila zámek firma GOLD ROYAL CROWN a.s. Nám. republiky, Opava s předsedou představenstva p. Kamilem Kolkem.
 • kostel sv. Vavřince - vysvěcen r. 1603, 1755 oprava, 1854 stavba nového kostela

Uhlířov

 • hřbitovní kaple Sv.Antonína Paduánského (1871) - v době II. svět. války kaple zcela zničena, byla znovu obnovena

Podrobnější informace najdete na webových stránkách jednotlivých obcí. Obce mikroregionu Hvozdnice se těší na vaši návštěvu.

Mikroregion

Hvozdnický expres

Moravskoslezský kraj podporuje projekt "Hvozdnický expres"

expres

 
Projekt Projektový manažer
Mikroregionu Hvozdnice
je financován
Moravskoslezským krajem

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:96
TÝDEN:206
CELKEM:76443

Obce ​​ Mikroregionu Hvozdnice

Mikroregion

Dobrovolný svazek obcí vytvořilo v roce 2003 jedenáct obcí s celkovým počtem 7.630 obyvatel (rozloha 12.283 ha) ve snaze spojit své síly ke zlepšení kvality života místního obyvatelstva a oživení hospodářství, cestovního ruchu a turistiky.

Dolní Životice

Obec Dolní Životice leží 10 km jihozápadně od města Opavy v mírně zvlněném terénu kotliny, kterou protéká říčka Hvozdnice a prochází železniční trať Opava východ – Svobodné Heřmanice.

Obec se skládá ze dvou místní částí- Dolních Životic a osady Hertice. Ke katastru obce patří lokality Podlesí, osada Hertice a Nový Dvůr – centrum výrobních aktivit  (dnes ulice U Sušárny).

https://www.dolnizivotice.cz/

Jakartovice

Ze všech členských obcí Mikroregionu, leží Obec Jakartovice nejblíže pramenům řeky Hvozdnice a tvoří ji místní části Jakartovice, Deštné, Bohdanovice a Hořejší Kunčice. Obec se rozkládá ve zvlněném kopcovitém terénu, porostlém loukami, remízky i hustými lesy;

její jihozápadní hranici tvoří řeka Moravice, na které se nacházejí přehrady Slezská Harta a Kružberk. Klid, čistý vzduch a kouzelná příroda láká turisty k procházkám, houbaření, nebo zde objevují tyrkysovou krásu jezírek po zaniklé těžbě břidlice.

https://www.jakartovice.cz

 

 

Jezdkovice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.jezdkovice.cz/

Lhotka u Litultovic

Podle záznamů z Olomouckého biskupství byla Lhota (Lhotka) osídlená již před rokem 1389. Osada vznikla přídělem pozemků z panství Litultovic, Deštné a hlavně Životic. Součástí Lhotky je místní část Životské Hory, poprvé zmíněna roku 1325. Podle nejstarších zpráv v místech dnešní osady stával malý hrad nebo tvrz s poddanými osadami Hory a Lhota. Západně od obce v údolí potoka Jordán se nachází veřejný pramen uhličité kyselky ze starého vrtu s ruční pumpou.

https://www.lhotkaulitultovic.cz/

Litultovice

Městys Litultovice se nachází 12 km jihozápadně od Opavy, v předhůří Nízkého Jeseníku. Počtem obyvatel 950 a rozlohou 1035 ha patří Litultovice mezi menší obce západního Opavska. Součástí obce jsou tři přilehlé osady Choltice, Luhy a Pilný Mlýn. V obci se nachází významné památkově chráněné objekty, známý větrný mlýn v Cholticích a dále zámecký areál, který obsahuje renesanční zámek vzniklý z původně vodní gotické tvrze a dále zámek barokní situovaný průčelím k hlavní silnici a zámecký park.

https://www.litultovice.cz/

Mikolajice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.mikolajice.cz/

Mladecko

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.mladecko.cz/
Otice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.otice.cz/

Slavkov

Obec Slavkov leží 3 km jihozápadně od statutárního města Opavy na silnici I/46 směrem na Olomouc. Počtem obyvatel 2101 i svou rozlohou 1105 ha patří k největším samostatným obcím západního Opavska. K obci patří lokalita „Latarna“ a „Trní“. Katastr Slavkova se rozkládá v místech, kde nejvýchodnější část vlnité plošiny Nízkého Jeseníku přechází v mírnou pahorkatinu. Zalesněné i bezlesé kopce zde dosahují výšky 339 m. Podél jižní části katastru protéká říčka Hvozdnice, pramenící v lese mezi Leskovcem a Horním Benešovem, okolo této říčky a blízké soustavy tří rybníků se zachovaly zbytky lužního lesa, které tvoří přírodní rezervaci Hvozdnice o rozloze 56,24 ha s naučnou stezkou Hvozdnice.

https://www.slavkov-u-opavy.cz/
Štáblovice

Obec Štáblovice se nachází ve zvlněné zemědělské krajině Opavské pahorkatiny. Leží na úpatí svahů Nízkého Jeseníku, v údolí říčky Hvozdnice.První písemná zmínka o obci je z roku 1389. K obci náleží místní část Lipina a také osada Vendelín, spolu se samotou Štáblovický mlýn.

https://obecstablovice.cz
Uhlířov

Obec Uhlířov se rozkládá 7 km jihozápadně od města Opavy na pahorcích mírně zvlněné krajiny Opavské pahorkatiny v nadmořské výšce 298 m. První zachovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1389, kdy byla ves lénem olomouckého biskupství v tzv. keřkovském obvodu.  Název vsi je s největší pravděpodobností odvozen od uhlířů, kteří zde vyráběli dřevěné uhlí. Celková katastrální výměra obce činí 374 ha. V současné době má obec 400 obyvatel. Uhlířovem prochází silnice II. třídy, kterou využívá většina ekonomicky aktivních obyvatel.  Spojení s okresním městem je zajištěno linkovými autobusy.

https://www.uhlirov.cz/