Menu
Mikroregion Hvozdnice
MikroregionHvozdnice

Webové stránky se upravují.

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Hvozdnice

-

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU HVOZDNICE

 

Mikroregion Hvozdnice určil kontaktní osoby, které absolvovaly ve dvou termínech 12.-13. 12. 2006 a 16.-17.1. 2007 vzdělávací kurz PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATE-GICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ (zkráceně STROM) v celkovém počtu 21 účastníků ( z toho 15 zastupitelů samosprávy obcí, 3 za podnikatelské subjekty a 3 za nezis-kové a zájmové organizace).

Mikroregion Hvozdnice ustaví z takto vyškolených osob strategickou komisi (SK) ke koordinaci a naplnění strategického plánu (SP). SK odpovídá za koordinaci vstupů všech partnerů podílejících se na zpracování SP.

Časové období strategického plánu (SP).

SP mikroregionu bude zpracován na období přesahující příslušné volební období s vazbou na programové období EU 2007-2013.

Obecná specifikace rozvojových aktivit mikroregionu je stanovena do šesti oblastí:

· celkové řízení a správa

· ekonomický potenciál

· lidský potenciál

· infrastruktura

· životní prostředí

· ekonomika

 

Základní obsahový rámec pro SP mikroregionu tvoří tyto klíčové aktivity:

· rozvoj podnikání a zlepšování podnikatelského prostředí v obci s cílem zlepšení hospodářské struktury a vytváření nových, nebo stabilizace ohrožených pracovních míst,

· zlepšování vybavení obce infrastrukturou a zajištění dopravní obslužnosti,

· rozvoj cestovního ruchu, tělovýchovných, sportovních a mládežnických aktivit a kultury včetně památkové péče, zejména pokud tím lze vytvářet nová pracovní místa, resp. zlepšovat sociální situaci v obci,

· obnova a rozvoj venkovských oblastí příslušných obcí,

· rozvoj občanské vybavenosti, včetně zařízení pro tělovýchovu, sport, mládež, aktivity občanů v jejich volném čase, a rozvoj služeb s cílem uspokojování potřeb občanů v únosně dostupné vzdálenosti,

· zajištění dostupnosti a zlepšování úrovně poskytování zdravotnických služeb,

· rozvoj lidských zdrojů a další opatření v oblasti trhu práce (např. zvyšování kvalifikace, zabezpečování vzdělávání a rekvalifikací, zajišťování souladu dosaženého vzdělávání a kvalifikace s potřebami trhu práce a hospodářského a sociálního rozvoje obce),

· opatření k ochraně životního prostředí, omezování vlivů narušujících krajinu a udržení kulturní krajiny,

· vznik subjektů a programů v obci sloužících k jeho celkovému rozvoji, včetně vytváření předpokladů pro rozvoj obce za pomoci finančních zdrojů ze zahraničí,

· provádění pozemkových úprav.

Na tvorbě strategického plánu rozvoje mikroregionu se podílí tyto skupiny účastníků:

· Samosprávné orgány mikroregionu a jednotlivých obcí (Valná hromada mikroregionu, správní rada mikroregionu, rady obcí a obecní zastupitelstva). Koordinují zpracování SP a schvalují výsledky hlavních kroků tvorby SP a závěrečné provedení výsledného dokumentu, tj. Strategického plánu rozvoje mikroregionu.

· Strategická komise, kterou si zřídí Valná hromada mikroregionu a obecní zastupitelstva ke koordinaci a naplnění principu partnerství při plnění úkolů rozvoje mikroregionu a obcí. Komise odpovídá za výkon celkového řízení tvorby SP i za realizaci jednotlivých postupových kroků, např. formulaci cílů, schvalování dílčích návrhů a za předkládání výsledků hlavních kroků tvorby SP a závěrečného dokumentu ke schválení samosprávným orgánům mikroregionu a obcí.

· Pracovní skupiny, které si zřizuje Strategická komise, jsou odpovědné za přípravu a doporučení uceleného souboru opatření pro jednotlivé problémové okruhy a prezentaci těchto doporučení Strategické komisi.

· Zhotovitel SP je odborným zpracovatelem SP, kterého schválí Valná hromada mikroregionu. Poskytuje odbornou pomoc účastníkům v procesu tvorby SP v obcích (mikroregionech) efektivně plnit jejich úkoly, odborně usměrňuje činnost pracovních skupin, zpracovává návrhy částí SP a předkládá je k projednání Strategické komisi.

 

Ing. Jan Moravec
manažer mikroregionu


 

Datum vložení: 22. 1. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 1. 2007 0:00
Autor: Správce Webu

Mikroregion

Hvozdnický expres

Moravskoslezský kraj podporuje projekt "Hvozdnický expres"

expres

 
Projekt Projektový manažer
Mikroregionu Hvozdnice
je financován
Moravskoslezským krajem

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 35
TÝDEN: 107
CELKEM: 13843

Obce ​​ Mikroregionu Hvozdnice

Mikroregion

Dobrovolný svazek obcí vytvořilo v roce 2003 jedenáct obcí s celkovým počtem 7.630 obyvatel (rozloha 12.283 ha) ve snaze spojit své síly ke zlepšení kvality života místního obyvatelstva a oživení hospodářství, cestovního ruchu a turistiky.

Dolní Životice

Obec Dolní Životice leží 10 km jihozápadně od města Opavy v mírně zvlněném terénu kotliny, kterou protéká říčka Hvozdnice a prochází železniční trať Opava východ – Svobodné Heřmanice.

Obec se skládá ze dvou místní částí- Dolních Životic a osady Hertice. Ke katastru obce patří lokality Podlesí, osada Hertice a Nový Dvůr – centrum výrobních aktivit  (dnes ulice U Sušárny).

https://www.dolnizivotice.cz/

Jakartovice

Ze všech členských obcí Mikroregionu, leží Obec Jakartovice nejblíže pramenům řeky Hvozdnice a tvoří ji místní části Jakartovice, Deštné, Bohdanovice a Hořejší Kunčice. Obec se rozkládá ve zvlněném kopcovitém terénu, porostlém loukami, remízky i hustými lesy;

její jihozápadní hranici tvoří řeka Moravice, na které se nacházejí přehrady Slezská Harta a Kružberk. Klid, čistý vzduch a kouzelná příroda láká turisty k procházkám, houbaření, nebo zde objevují tyrkysovou krásu jezírek po zaniklé těžbě břidlice.

https://www.jakartovice.cz

 

 

Jezdkovice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.jezdkovice.cz/

Lhotka u Litultovic

Podle záznamů z Olomouckého biskupství byla Lhota (Lhotka) osídlená již před rokem 1389. Osada vznikla přídělem pozemků z panství Litultovic, Deštné a hlavně Životic. Součástí Lhotky je místní část Životské Hory, poprvé zmíněna roku 1325. Podle nejstarších zpráv v místech dnešní osady stával malý hrad nebo tvrz s poddanými osadami Hory a Lhota. Západně od obce v údolí potoka Jordán se nachází veřejný pramen uhličité kyselky ze starého vrtu s ruční pumpou.

https://www.lhotkaulitultovic.cz/

Litultovice

Městys Litultovice se nachází 12 km jihozápadně od Opavy, v předhůří Nízkého Jeseníku. Počtem obyvatel 950 a rozlohou 1035 ha patří Litultovice mezi menší obce západního Opavska. Součástí obce jsou tři přilehlé osady Choltice, Luhy a Pilný Mlýn. V obci se nachází významné památkově chráněné objekty, známý větrný mlýn v Cholticích a dále zámecký areál, který obsahuje renesanční zámek vzniklý z původně vodní gotické tvrze a dále zámek barokní situovaný průčelím k hlavní silnici a zámecký park.

https://www.litultovice.cz/

Mikolajice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.mikolajice.cz/

Mladecko

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.mladecko.cz/
Otice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.otice.cz/

Slavkov

Obec Slavkov leží 3 km jihozápadně od statutárního města Opavy na silnici I/46 směrem na Olomouc. Počtem obyvatel 2101 i svou rozlohou 1105 ha patří k největším samostatným obcím západního Opavska. K obci patří lokalita „Latarna“ a „Trní“. Katastr Slavkova se rozkládá v místech, kde nejvýchodnější část vlnité plošiny Nízkého Jeseníku přechází v mírnou pahorkatinu. Zalesněné i bezlesé kopce zde dosahují výšky 339 m. Podél jižní části katastru protéká říčka Hvozdnice, pramenící v lese mezi Leskovcem a Horním Benešovem, okolo této říčky a blízké soustavy tří rybníků se zachovaly zbytky lužního lesa, které tvoří přírodní rezervaci Hvozdnice o rozloze 56,24 ha s naučnou stezkou Hvozdnice.

https://www.slavkov-u-opavy.cz/
Štáblovice

Obec Štáblovice se nachází ve zvlněné zemědělské krajině Opavské pahorkatiny. Leží na úpatí svahů Nízkého Jeseníku, v údolí říčky Hvozdnice.První písemná zmínka o obci je z roku 1389. K obci náleží místní část Lipina a také osada Vendelín, spolu se samotou Štáblovický mlýn.

https://obecstablovice.cz
Uhlířov

Obec Uhlířov se rozkládá 7 km jihozápadně od města Opavy na pahorcích mírně zvlněné krajiny Opavské pahorkatiny v nadmořské výšce 298 m. První zachovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1389, kdy byla ves lénem olomouckého biskupství v tzv. keřkovském obvodu.  Název vsi je s největší pravděpodobností odvozen od uhlířů, kteří zde vyráběli dřevěné uhlí. Celková katastrální výměra obce činí 374 ha. V současné době má obec 400 obyvatel. Uhlířovem prochází silnice II. třídy, kterou využívá většina ekonomicky aktivních obyvatel.  Spojení s okresním městem je zajištěno linkovými autobusy.

https://www.uhlirov.cz/