Obsah

Zpět

Zakladatelská smlouva mikroregionu Hvozdnice

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva)

 

Mikroregion Hvozdnice

Níže uvedené obce uzavírají podle § 46 odst. 2 písm. b) a § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, za podmínek v této smlouvě stanovených, tuto smlouvu:

 

 

Obec Dolní Životice, zastoupena starostou Jaroslavem Vaňkem
Obec Jakartovice, zastoupena starostou Miloslavem Brodňanem
Obec Jezdkovice, zastoupena starostkou Věrou Burdovou
Obec Litultovice, zastoupena starostou Alexem Hadámkem
Obec Lhotka u Litultovic, zastoupena starostou Ludvíkem Machovským
Obec Mikolajice, zastoupena starostou Martinem Krupou
Obec Mladecko, zastoupena starostou Vojtěchem Brhelem
Obec Otice, zastoupena starostou Františkem Luzarem
Obec Slavkov, zastoupena starostou Vladimírem Chovancem
Obec Štáblovice, zastoupena starostou Jiřím Hoblíkem
Obec Uhlířov zastoupena starostou Slavomírem Montagem

 

 

 

Článek II.
Název

Název svazku obcí je: „Mikroregion Hvozdnice“.

 

 

Článek III.
Sídlo

 

Sídlem svazku je Obec Dolní Životice, Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice

 

 

Článek IV.
Předmět činnosti

 

Předmětem činnosti svazku obcí je realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, rozvoje cestovního ruchu, rozvíjení kulturních a historických hodnot regionu, ochrany životního prostředí, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, schválených orgány svazku obcí (jinak i činnosti dle § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.

 

 

 

Článek V.
Orgány svazku obcí, jednání a podepisování za svazek obcí

 

Orgány svazku obcí jsou:

a) předseda svazku obcí
b) místopředseda svazku obcí
c) valná hromada
d) správní rada
e) revizní komise

 

Svazek obcí navenek zastupuje předseda a  místopředseda svazu obcí.

 

a) Předseda svazku obcí

Předseda je oprávněn zastupovat svazek obcí navenek samostatně v intencích cílů schválených Valnou hromadou, je oprávněn k uzavírání obchodních případů a k uzavírání, změnám a ukončování pracovně právních vztahů jen s předchozím souhlasem Správní rady.

 

b) Místopředseda svazku obcí

Místopředseda svazku obcí je oprávněn zastupovat svazek obcí navenek samostatně v době nepřítomnosti předsedy svazku obcí, a to v rozsahu jeho pravomocí.

 

c) Valná hromada

Valná hromada je vrcholným orgánem svazku obcí. Jejími členy jsou všichni členové svazku obcí. Valná hromada rozhoduje o všech závažných otázkách svazku obcí, zejména.

- volí a odvolává předsedu svazku obcí, místopředsedy svazku obcí a členy Správní rady z řad fyzických osob, delegovaných členy svazku obcí,

- volí a odvolává členy Revizní komise z řad fyzických osob, delegovaných členy svazku obcí,

- rozhoduje o přijetí dalších členů,

- schvaluje roční účetní závěrku a rozpočet na další období,

- schvaluje výši členského příspěvku, mimořádný členský příspěvek a termín jejich úhrady,

- rozhoduje o dlouhodobých cílech a rozvojových aktivitách svazku obcí a schvaluje plán činnosti na další období,

- rozhoduje o změnách zakladatelské smlouvy a stanov,

- schvaluje usnesení,

- rozhoduje o zrušení svazku obcí s likvidací a dále rozhoduje o jmenování, odměňování a odvolání likvidátora.

 

d) Správní rada

Správní rada je výkonným orgánem svazku obcí. Správní rada má celkem 5 členů, jejími členy je vždy předseda a  místopředseda. Správní rada:

- rozhoduje o konkrétních opatřeních k zajištění dlouhodobých cílů svazku obcí,

- ukládá konkrétní úkoly k zajištění svým členům,

- kontroluje plnění povinností a závazků vyplývajících pro jednotlivé členy ze stanov, z usnesení Valné hromady a úkolů uložených Správní radou,

- připravuje podklady pro jednání Valné hromady a rozhoduje o jejím svolání,

 

 

 

- rozhoduje o uzavírání obchodních případů,

- rozhoduje o uzavírání, změnách a ukončování pracovně právních vztahů,

- rozhoduje o udělení pověření k jednání za svazek obcí dalším osobám, maximálně však v kompetencích náležejících předsedovi,

- zabezpečuje hospodaření svazku obcí,

- je povinna zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví a informovat členy svazku obcí o záležitostech svazku. Členové sjednávají, že účetnictví povede Správní rada v součinnosti s účetní obecního úřadu v Dolních Životicích, přičemž podpisové právo k bankovnímu účtu svazku obcí bude mít kromě předsedy a obou místopředsedu svazku též tato účetní

- předkládá Valné hromadě ke schválení účetní závěrku

 

f) Revizní komise

Revizní komise je kontrolním orgánem svazku obcí. Revizní komise má celkem 3 členy. Jejími členy nesmí být členové vykonávající ve stejném období funkci předsedy nebo místopředsedy nebo člena Správní rady. Revizní komise:

- provádí kontrolu hospodaření svazku obcí,

- zajišťuje přezkoumání hospodaření svazku obcí auditorem,

- volí ze svého středu předsedu, kterého zplnomocňuje k účasti na jednání Správní rady s hlasem poradním,

- dohlíží na činnost Správní rady,

- nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje,

- přezkoumává roční účetní závěrku a předkládá své vyjádření Valné hromadě,

- podává zprávy Valné hromadě nejméně jednou ročně.

 

Předseda, místopředseda a členové Správní rady a Revizní komise jsou volení Valnou hromadou z řad členů svazku obcí. Volební období je stanoveno na dva roky, mandátní období je bez omezení.

K podepisování písemností za svazek obcí, jejichž obsah není v rozporu s touto smlouvou a s usnesením orgánů svazku obcí, jsou oprávněni předseda a místopředsedové. Podepisování se děje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu svazku obcí připojuje svůj podpis předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda.

 

Článek VI.
Právní subjektivita, úprava majetkoprávních poměrů a hospodaření

 

Svazek obcí je právnickou osobou, má způsobilost nabývat práva a povinnosti. Svazek obcí nabývá právní způsobilosti zápisem do registru svazku obcí vedeného u Krajského úřadu příslušeného dle sídla svazku obcí.

Zdroje příjmů svazku obcí jsou:

a) řádné členské příspěvky. Výše a splatnost členských příspěvků, stanovených sazbou na každého trvale hlášeného občana člena svazku obcí k 1. 1. předchozího roku, je pro každý rok schvalována Valnou hromadou. Vstupní příspěvek činí 2,-Kč na trvale hlášeného občana člena svazku. Příspěvek je splatný do 31. 5. příslušného roku,

b) mimořádné členské příspěvky,

c) příjem z dotací a darů,

d) příjem z vlastní hospodářské činnosti.

 

 

Členové vkládají majetek do svazku obcí dobrovolně na základě smlouvy uzavřené mezi členem a svazkem dle příslušných právních předpisů.

 

 

Článek VII.
Členství

 

Přijetí nových členů do svazku obcí schvaluje Valná hromada. Novým členem může být pouze obec.

Nový člen svazku obcí podepisuje dodatek k zakladatelské smlouvě a přistupuje k ní i ke stanovám v plném rozsahu.

Nový člen je povinen hradit členské příspěvky počínaje rokem, ve kterém do svazku obcí vstupuje.

Členství zaniká na základě písemné výpovědi, doručené odstupujícím členem předsedovi svazku obcí s výpovědní lhůtou 3 měsíce, běžící od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. Členský příspěvek na rok, ve kterém člen odstupuje, propadá ve prospěch svazku obcí.

Členství automaticky zaniká nezaplacením členského příspěvku, a to do 30. 6. následujícího roku po roku, pro který je příspěvek stanoven, pokud příspěvek člen nezaplatí ani na základě písemné výzvy předsedy nebo jednoho z místopředsedů svazku obcí.

Členství může rovněž zaniknout zánikem právnické osoby.

Přistupující člen je povinen kromě placení členských příspěvků vnést do majetku svazku obcí majetkový podíl, o jehož výši rozhodne Valná hromada.

V případě ukončení členství rozhodne Valná hromada na svém nejbližším zasedání o vypořádání majetkového podílu člena.

 

 

Článek VIII.
Vznik a zánik svazku obcí

 

Svazek obcí vzniká podpisem smlouvy o vytvoření svazku obcí (zakladatelské smlouvy) a stanov všemi členy. Smlouva o vytvoření svazku obcí je účinná dnem přijetí jejího návrhu všemi členy.

Svazek obcí nabývá právní způsobilosti zápisem do registru svazků obcí, vedeného u Krajského úřadu místně příslušného dle sídla svazku obcí.

Svazek obcí se zrušuje:

- na návrh členů – rozhodnutím Valné hromady,

- klesne-li počet členů pod tři,

- prohlášením konkurzu na svazek obcí nebo zamítnutím pro nedostatek majetku,

- soudním rozhodnutím.

 

V případě, že majetek svazku obcí nebude přecházet na právního nástupce svazku obcí, jmenuje Valná hromada likvidátora, který provede likvidaci majetku svazku obcí. Majetek bude rozdělen mezi členy v poměru vnesených majetků jednotlivými členy.

Zánik svazku obcí nastává výmazem z registru svazku obcí vedeného u Krajského úřadu místně příslušného dle sídla svazku.

 

 

 

 

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

 

Změny a doplňky této smlouvy schvaluje Valná hromada. Dodatky musí být písemné, přijaté všemi členy svazku obcí. Přijaté změny či dodatky stanov podléhají registraci.

Tato smlouva je vyhotovena v počtu 14 vyhotovení. Po jednom vyhotovení obdrží každý z členů, zbývající tři vyhotovení jsou použita k registraci a do archivu svazku obcí.

 

Ve Slavkově dne: 16.září 2003

 

Obec Dolní Životice …………………………..
Obec Jakartovice …………………………..
Obec Jezdkovice …………………………..
Obec Litultovice …………………………..
Obec Lhotka u Litultovic …………………………..
Obec Mikolajice …………………………..
Obec Mladecko …………………………..
Obec Otice …………………………..
Obec Slavkov …………………………..
Obec Štáblovice …………………………..
Obec Uhlířov …………………………..

 

Vyvěšeno: 24. 5. 2004

Datum sejmutí: 7. 4. 2011

Zpět