Moravskoslezský kraj podporuje projekt "Hvozdnický expres"

expres

 
Projekt Projektový manažer
Mikroregionu Hvozdnice
je financován
Moravskoslezským krajem

Obsah

Památky a zajímavosti

Dolní Životice

 • kaple Božského Salvatora (1769) - uvedena v úředním seznamu nemovitých památek České republiky, s pozoruhodnou nástropní malbou sv. Heleny, znakem rodiny Orlíků z Laziska, poutní místo (opředené místními pověstmi o její zázračnosti, která se prý prokázala za morových epidemií ve 14. a 18. století)
 • kostel Sv.Salvatora (1903) - raně gotická architektura, podzemní hrobky hrabat Razumovských, současný stav interiéru kostela je výsledkem opravy vnitřní malby a restaurace fresek, kterou provedli v roce 1963 akademičtí malíři Vilém Čech a Raimund Holubek
 • barokní zámek posZámek Dolní Životicetavený v l. 1721-1770 Karlem Františkem Orlíkem z Laziska, odborný průzkum ukázal, že zámek je v podstatě rozlehlou renesanční tvrzí, celý hlavní trakt i s věžemi na nárožích je vystavěn z kamene. V současnosti je zámek nově opraven a využíván jako ústav sociální péče pro mentálně postižené muže.V jeho sousedství byl vysazen okrasný park francouzského typu. V blízkosti jsou pozůstatky vodní tvrze ze 13. st., zničené nájezdem Tatarů (starší lidé znají místo pod názvem Polákovo kolo).
 • V blízkosti zámku (na parcele číslo 1601/2) je umístěna na zděném hranolovitém podstavci socha sv. Jana Nepomuckého. Jedná se o vzácnou lidovou plastiku z první poloviny 19. století provedenou v kameni, která v současné době potřebuje restaurátorský zásah.
 • smírčí kříž z hrubozrnného pískovce o výšce 80 cm a šířce 60 cm. Je to doklad trestního práva z 16. a 17. st. Smírčí kříže stavěli odsouzení jako část uloženého trestu například za přepadení či zabití.
 • budova lihovaru (1901) s cennými výtvarnými prvky a drobné sakrální stavby
   

Jakartovice

Jakartovice

 • farní kostel narození Panny Marie, socha Sv. Jana Nepomuckého

Bohdanovice

 • filiální kostel Sv. Michala (1770) – po požáru r. 1845 přestavěn
 • statek čp.2 z roku 1853; usedlost čp. 31 a 32 z 1.pol.19.st.

Deštné

 • Gotický kostelík Deštnénejvýznamnější umělecko-historickou památkou je komplex historických budov - barokní zámek z 18. st. přestavěný z bývalé tvrze, s parkem. Po r. 1945 se již nikdo údržbě nevěnoval, a tak nejprve došlo ke zhroucení zadní stěny střední části zámku a v 90. letech 20. stol. se destrukce začala projevovat prakticky v celém rozsahu. Vše je dáváno za vinu nestabilnímu podloží v této oblasti.
 • gotický kostelík Navštívení Panny Marie v těsném sousedství zámku uprostřed dnes již spíše neudržovaného hřbitova asi ze 14. stol.

Jezdkovice

 • Zámek Jezdkovicezámek (1618) – renesanční styl, v současné době se v něm nachází kancelář obecního úřadu, klubovna mládeže, knihovna, obecní byt a prodejna smíšeného zboží. K budově přiléhá zámecký park, který slouží k pořádání kulturních akcí a trávení volného času.
 • kaple Krista Krále (1927)

Litultovice

 • Zámek Litultovicezámek - vznikl přestavbou ze starší tvrze z 15. st. (první zmínka o tvrzi 1446). V r.1579 Jan Stoš z Kounic přebudoval tvrz v renesanční zámek. Po r.1718 Tetzlernové přestavěli zámek v barokním stylu. Za Rollsbergů koncem 18. a poč.19.st. získalo průčelí nového zámku dnešní empírový vzhled.
 • kostel sv.Bartoloměje a dřevěný větrný mlýn v osadě Choltice


Lhotka u Litultovic

 • kaple Nejsvětější Trojice (1751) se zvoničkou, která byla přestavěna po požáru r. 1852. Na hlavním oltáři dva obrazy s výjevy ze života sv. Ignáce od I. Raaba
 • západně od obce v údolí potoka Jordán se nachází veřejný pramen uhličité kyselky ze starého vrtu s ruční pumpou
   

Mikolajice

 • kaple Sv.Floriana; smírčí kříž na hranici s Melčí

Mladecko

 • Zámek Mladeckozámek „Mladecký Dvůr“ - empírový, na poč. 19. st. postavil Ondřej, hrabě Renard. Později byl kolem zámku zřízen rozsáhlý krajinářský park. Dnes slouží zámek jako domov řádovým sestrám Kongregace Milosrdných sester 3. řádu sv. Františka.
 • roubené stavení čp.44 (1830) – roubená lidová stavba východosudetského typu
 • kaple Sv.Josefa (1882) – s novogotickým oltářem a sochou sv. Jana Nepomuckého z poč. 19. st.
 • kříž na hřbitově z roku 1890 
 • pomník Osvobození Mladecka V. Havla z roku 1995 
   

Otice

 • Kaple Zvěstování Panny Marie v Oticíchkaple Zvěstování Panny Marie, kaple sv. Tadeáše, kaplička sv. Trojice

 

 

Slavkov

 • Zámek Slavkovzámek - nejstarší budova v obci, vznikl přestavbou původní tvrze r. 1586, od konce 17. st. nebyl využíván jako panské sídlo a postupně chátral, jedinou dochovanou a kulturně chráněnou částí je kaple s renesanční klenbou, do pol. r. 1999 sloužila jako charitní domov řádových sester sv. Františka, poté objekt odkoupila obec a provedla rozsáhlou přestavbu na Domov důchodců - SENIORCENTRUM
 • farní kostel Sv.Anny - v l. 1657 až 1665 ji nechal vystavět Václav Sigmund Sedlnický z Choltic
 • kaple Sv.Josefa (1882) – s novogotickým oltářem a sochou sv. Jana Nepomuckého z poč. 19. st.
 • pískovcová socha Sv. Jana Nepomuckého (1722)
 • četné archeologické nálezy
 • naučná stezka Hvozdnice - ekosystémy lužního listnatého a jehličnatého lesa, chráněný přír. výtvor

Štáblovice

 • Zámek Štáblovicezámek (původní tvrz kolem r. 1528)- za II. svět. války velmi poškozen, veškeré pozdější úpravy se soustředily pouze na účelové a kulturní využití. V té době se ztratila velká část zámeckého inventáře. Zámek v 90. letech 20. století pokračoval po zprivatizování v rychlém chátrání. V roce 2001 koupila zámek firma GOLD ROYAL CROWN a.s. Nám. republiky, Opava s předsedou představenstva p. Kamilem Kolkem.
 • kostel sv. Vavřince - vysvěcen r. 1603, 1755 oprava, 1854 stavba nového kostela
   

Uhlířov

 • hřbitovní kaple Sv.Antonína Paduánského (1871) - v době II. svět. války kaple zcela zničena, byla znovu obnovena


Podrobnější informace najdete na webových stránkách jednotlivých obcí. Obce mikroregionu Hvozdnice se těší na vaši návštěvu.