Obsah

Stránka

  • 1

Reportáž ze setkání obcí MH 2017


5. 6. 2017

Úspěšné setkání obcí Mikroregionu Hvozdnice


V areálu fotbalového hřiště ve Slavkově se v sobotu 27.května 2017 uskutečnilo druhé setkání obcí a občanů Mikroregionu Hvozdnice tentokrát spojené s oslavou 125. let železniční tratě Opava – Horní Benešov. Veselo bylo hned na železniční zastávce ve Slavkově, kde účastníky setkání mimo početného davu občanů a starosty Slavkova přivítaly i děti z naší školy třepetalkami a country písničkami. V průvodu na hřiště zaujali účastníci ze Lhotky u Litultovic a především pionýři z Deštné.

V krásném prostředí sportovního areálu v lese bylo připraveno venkovní posezení pro všechny účastníky, kterých odhadujeme na 700, podium vyvýšené i atriové a samozřejmě občerstvení, které zajišťovali členové TJ Sokol,  Rybářského spolku a koláče z naší školní jídelny.  Byly také k dispozici propagační materiály mikroregionu, jednotlivých obcí a Opavského klubu železničářů.

Kulturní a zábavný program zajistili bigbeatová skupina z Mikolajic, předškolata z MŠ Slavkov, děti ze ZŠ Štáblovice, ochotníci z Deštné, skupina Monteráčci ze ZŠ Slavkov, Bohdanovické kopretinky a děti,  ženský pěvecký sbor Otice, dechová hudba SDH Dolní Životice a DJ Lukáš Král ze Slavkova. Doprovodný program pro děti zpestřil historický kolotoč, skákací hrad, trampolína, malování na tvář, malování figurek, střelba z kuše a lukostřelba Litultovických a ukázky ručních prací žen ze Slavkova, Dolních Životic a Uhlířova.

Počasí se vydařilo, program se všem líbil a na trati Hvozdnického expresu houkal „Hurvínek“.

Nezbývá než poděkovat všem dětem i dospělým, kteří  vystupovali a hráli na podiích a bylo jich 185, kteří zajišťovali organizaci a občerstvení na akci, stavěli i bourali stany i těm, kteří nás všechny přišli podpořit svou účastí a potleskem. Ukázalo se, že lidé z naších obcí mají zájem se vzájemně neformálně sejít a pobavit se.

                                                                                      Vladimír Chovanec, starosta

mh

mh

mh


29. 5. 2017

Studie obnovy, péče a využití kulturního a přírodního bohatství Mikroregionu Hvozdnice


13. 6. 2011

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Hvozdnice


STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU HVOZDNICE

 

Mikroregion Hvozdnice určil kontaktní osoby, které absolvovaly ve dvou termínech 12.-13. 12. 2006 a 16.-17.1. 2007 vzdělávací kurz PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATE-GICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ (zkráceně STROM) v celkovém počtu 21 účastníků ( z toho 15 zastupitelů samosprávy obcí, 3 za podnikatelské subjekty a 3 za nezis-kové a zájmové organizace).

Mikroregion Hvozdnice ustaví z takto vyškolených osob strategickou komisi (SK) ke koordinaci a naplnění strategického plánu (SP). SK odpovídá za koordinaci vstupů všech partnerů podílejících se na zpracování SP.

Časové období strategického plánu (SP).

SP mikroregionu bude zpracován na období přesahující příslušné volební období s vazbou na programové období EU 2007-2013.

Obecná specifikace rozvojových aktivit mikroregionu je stanovena do šesti oblastí:

· celkové řízení a správa

· ekonomický potenciál

· lidský potenciál

· infrastruktura

· životní prostředí

· ekonomika

 

Základní obsahový rámec pro SP mikroregionu tvoří tyto klíčové aktivity:

· rozvoj podnikání a zlepšování podnikatelského prostředí v obci s cílem zlepšení hospodářské struktury a vytváření nových, nebo stabilizace ohrožených pracovních míst,

· zlepšování vybavení obce infrastrukturou a zajištění dopravní obslužnosti,

· rozvoj cestovního ruchu, tělovýchovných, sportovních a mládežnických aktivit a kultury včetně památkové péče, zejména pokud tím lze vytvářet nová pracovní místa, resp. zlepšovat sociální situaci v obci,

· obnova a rozvoj venkovských oblastí příslušných obcí,

· rozvoj občanské vybavenosti, včetně zařízení pro tělovýchovu, sport, mládež, aktivity občanů v jejich volném čase, a rozvoj služeb s cílem uspokojování potřeb občanů v únosně dostupné vzdálenosti,

· zajištění dostupnosti a zlepšování úrovně poskytování zdravotnických služeb,

· rozvoj lidských zdrojů a další opatření v oblasti trhu práce (např. zvyšování kvalifikace, zabezpečování vzdělávání a rekvalifikací, zajišťování souladu dosaženého vzdělávání a kvalifikace s potřebami trhu práce a hospodářského a sociálního rozvoje obce),

· opatření k ochraně životního prostředí, omezování vlivů narušujících krajinu a udržení kulturní krajiny,

· vznik subjektů a programů v obci sloužících k jeho celkovému rozvoji, včetně vytváření předpokladů pro rozvoj obce za pomoci finančních zdrojů ze zahraničí,

· provádění pozemkových úprav.

Na tvorbě strategického plánu rozvoje mikroregionu se podílí tyto skupiny účastníků:

· Samosprávné orgány mikroregionu a jednotlivých obcí (Valná hromada mikroregionu, správní rada mikroregionu, rady obcí a obecní zastupitelstva). Koordinují zpracování SP a schvalují výsledky hlavních kroků tvorby SP a závěrečné provedení výsledného dokumentu, tj. Strategického plánu rozvoje mikroregionu.

· Strategická komise, kterou si zřídí Valná hromada mikroregionu a obecní zastupitelstva ke koordinaci a naplnění principu partnerství při plnění úkolů rozvoje mikroregionu a obcí. Komise odpovídá za výkon celkového řízení tvorby SP i za realizaci jednotlivých postupových kroků, např. formulaci cílů, schvalování dílčích návrhů a za předkládání výsledků hlavních kroků tvorby SP a závěrečného dokumentu ke schválení samosprávným orgánům mikroregionu a obcí.

· Pracovní skupiny, které si zřizuje Strategická komise, jsou odpovědné za přípravu a doporučení uceleného souboru opatření pro jednotlivé problémové okruhy a prezentaci těchto doporučení Strategické komisi.

· Zhotovitel SP je odborným zpracovatelem SP, kterého schválí Valná hromada mikroregionu. Poskytuje odbornou pomoc účastníkům v procesu tvorby SP v obcích (mikroregionech) efektivně plnit jejich úkoly, odborně usměrňuje činnost pracovních skupin, zpracovává návrhy částí SP a předkládá je k projednání Strategické komisi.

 

Ing. Jan Moravec
manažer mikroregionu


 


22. 1. 2007

Aktualizovaný seznam odkazů o EU fondech


Aktualizovaný seznam webů s informacemi o tom, kde a jak hledat informace o Evropské unii, strukturálních fondech EU, POVa ROP Moravskoslezsko

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz

http://www.mmr.cz/index.php

http://www.euroskop.cz/

http://www.evropska-unie.cz/

http://wtd.vlada.cz/pages/eu.htm

http://www.europa.eu.int/

http://www.europeum.org/SF/SF.asp

 

Operační program Průmysl a podnikání

http://www.mpo.cz/CZ/Evropska_unie/Strukturalni_fondy_EU/default.htm

http://www.czechinvest.org/

http://www.cmzrb.cz/

http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000004

 

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

http://www.esfcr.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=5624

http://www.nvf.cz/

http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000002

 

Operační program Infrastruktura

http://www.mdcr.cz/cz/index03.htm

http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/op_infrastruktura

http://www.sfzp.cz/

http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000001

 

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

http://www.mze.cz/default.asp?ids=773&ch=74&typ=2&val=773

http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000003

 

Iniciativy Společenství

Interreg IIIA - http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006000

Interreg IIIB - http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006001

Interreg IIIC - http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006002

EQUAL - http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006003

EQUAL - http://www.esfcr.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=4752

 

http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.nuts2moravskoslezsko.cz/

http://www. rr-moravskoslezsko.cz

 

http://www.operacni-programy.cz

http://www.czechtrade.cz

http://www.czechinvest.cz

http://www.ireas.cz

 

Instituce EU

Komise - http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

Evropský parlament - http://www.europarl.eu.int/home/default_cs.htm

Rada Evropské unie - http://ue.eu.int/cms3_fo/index.htm

Evropský soudní dvůr - http://curia.eu.int/

Evropský účetní dvůr - http://www.eca.eu.int/

Hospodářský a sociální výbor - http://www.ces.eu.int/

Výbor regionů - http://www.cor.eu.int/

Evropský ombudsman - http://www.euro-ombudsman.eu.int/glance/cs/default.htm

Evropská centrální banka - http://www.ecb.int/

Evropská investiční banka - http://www.eib.eu.int/

Evropský statistický úřad - http://europa.eu.int/comm/eurostat/

Evropský patentový úřad - http://www.european-patent-office.org/

 

Euroregiony

Euroregion Beskydy - http://www.euroregion-beskydy.cz/

Euroregion Bílé Karpaty - http://www.euroregion-bile-karpaty.cz/

Euroregion Egrensis - http://www.euregio-egrensis.org/

Euroregion Glacensis - http://www.euro-glacensis.cz/

Euroregion Krušnohoří - http://www.e-region.cz/

Euroregion Labe - http://www.euroregion-labe.cz/

Euroregion Nisa - http://www.neisse-nisa-nysa.org/

Euroregion Pomoraví - http://brno.risy.cz/CZ/O_Eur_5754.php

Euroregion Praděd – http://www.europraded.cz/

Euroregion Silesia - http://www.euroregion-silesia.cz/

Euroregion Šumava - http://www.euregio.cz/

Euroregion Těšínské Slezsko - http://www.euroregion.inforeg.cz/

 

Informace aktualizovány: prosinec 2006


 


18. 12. 2006

Stránka

  • 1